#Inne tematy

Mądra głowa

turned on MacBook Pro beside gray mug

O „Myślenie o myśleniu” to metoda, dzięki której geniusze wymy- ślajq swoje nadzwyczajne pomysły. C* Umiejętność „myślenia o myśleniu” nazywa się metakognicjg. O Każde dziecko zdolne jest do metakognicji, tyle że mało które ma dość okazji, żeby rozwingć swój bajeczny potencjał.
O Zdolność uruchomienia tej naturalnej zdolności myślenia na życzenie pozwala naszym dzieciom radzić sobie z nowymi problemami – spokojnie i pewnie. C> Sztuczka geniuszu, którq zdradzam w tym rozdziale pozwala dzieciom korzystać z największego daru, jakim zostały obdarzone, zdolności niezależnego myślenia. O Dzieci sq z natury ciekawskie, nieustannie zadajq pytania zaczynające się od „dlaczego”. O Mogąc zaspokoić (i tym samym wykorzystać) wrodzoną ciekawość, dzieci uczq iię lepiej i szybciej. O Dzieci mogq się nauczyć myśleć o myśleniu, a wtedy posługiwanie się metakognicją będzie dla nich równie oczywiste jak mycie zębów. Możesz zacząć od jednego okna, a potem pozwolić, by dziecko samo dodało drugie okno, demonstrując ci samodzielnie odkryte układy kwadratów.

Mądra głowa

Jak pomóc dzieciom w pełni skorzystać z

Mądra głowa

Problem z rozwiązywaniem problemów